Dezinfekuojantis gelis skirta higieninei rankų ir odos dezinfekcijai sveikatos įstaigose, pramonėje, horeca sektoriuje, mokyklose, biuruose, namuose.

APRAŠYMAS

Higienos dezinfekantas (1 produktų tipas).

Labai greitas bei patogus antimikrobinis poveikis.

Be dažiklių ir aromatinių medžiagų.

Sudėtyje turi glicerino, kuris apsaugo rankas nuo išsausėjimo ir dirginimo, todėl puikiai tinka net labai jautriai odai.

VEIKIMAS:

Priemonė veikia baktericidiškai (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus), fungicidiškai (Candida.albicans), virucidiškai ir mikobakteriškai (TBC).

NAUDOJIMAS

Ant nuplautų ir nusausintų rankų užrašinkite 3 ml ADK gel ir trinkite, kol rankos taps sausos. Poveikio trukmė - 30 sekundžių. Platesnę informaciją rasite saugos duomenų lape.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai  galima padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8-5) 236 2052, 8-687 53 378.

Biocido autorizacijos liudijimas Nr. Nr. (10-14 17.5E)BPR-283(A-01PNO603554-20- 144), galioja iki 2025-06-01.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

SUDĖTIS

Žiūrėti produkto etiketę ir saugos duomenų lapą.

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti sandarioje taroje, vėdinamose patalpose, atskirai nuo karščio šaltinių.